Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide partijen vertegenwoordigen hun eigen achterban. MR leden hebben voor drie jaar zitting, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. 
De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft hierbij soms een adviserende en soms een beslissende rol.  Maar ook kunnen er actief bespreekpunten aangedragen worden vanuit de achterban. Het doel is samen te zorgen voor optimaal onderwijs. 
De Mr vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan kunt u dit per mail kenbaar maken. 

Meer informatie over MR-zaken vind je op info.wms.nl.

Samenstelling MR schooljaar  2021 - 2022

De oudergeleding bestaat uit:
  De heer I. (Ivar) Fennema (voorzitter)
  Mevrouw B. (Bianca) Hultzer

  De teamgeleding bestaat uit:
  Mevrouw H. (Hanneke) Muller
  Mevrouw B. (Barbara) van Kampen

 Vragen aan de MR, suggesties of iets te bespreken? Spreek ons aan of mail naar: mr.franciscusb@jl.nu.

Notulen

De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord dat kan worden opgevraagd door een mail te sturen aan de MR. Tevens wordt deze regelmatig gedeeld in ‘het tussendoortje’.

Jaarverslag 2020-2021
MR notulen van de vergadering 30-06-2021
MR notulen van de vergadering 26-05-2021
MR notulen van de vergadering 13-04-2021
MR notulen van de vergadering 03-03-2021
MR notulen van de vergadering 12-01-2021
MR notulen van de vergadering  18-11-2020
MR notulen van de vergadering  06-10-2020 
MR notulen van de vergadering 26-08-2020
Jaarverslag 2019-2020

Voorgaande jaarverslagen of notulen zijn gearchiveerd door de MR en indien nodig opvraagbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De GMR van stichting Jong Leren werkt met een clusterverdeling conform de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Leden van de GMR vertegenwoordigen zodoende scholen vanuit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde (Aalsmeer e.o.). Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. De GMR bestaat uit 16 leden, verdeeld over 8 personeelsleden en 8 ouderleden.
Meer informatie over de GMR is te vinden op de webpagina https://jl.nu/gmr.