Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide partijen vertegenwoordigen hun eigen achterban. MR leden hebben voor drie jaar zitting, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. 
De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft hierbij soms een adviserende en soms een beslissende rol.  Maar ook kunnen er actief bespreekpunten aangedragen worden vanuit de achterban. Het doel is samen te zorgen voor optimaal onderwijs. 
De Mr vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan kunt u dit per mail kenbaar maken. 

Meer informatie over MR-zaken vind je op info.wms.nl.

Samenstelling MR schooljaar 2019 - 2020

De oudergeleding bestaat uit:
  De heer I. (Ivar) Fennema (voorzitter)
  Mevrouw B. (Bianca) Hultzer

  De teamgeleding bestaat uit:
  Mevrouw H. (Hanneke) Muller
  Mevrouw B. (Barbara) van Kampen

 Vragen aan de MR, suggesties of iets te bespreken? Spreek ons aan of mail naar: mr.franciscusb@jl.nu.

Notulen

De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord dat kan worden opgevraagd door een mail te sturen aan de MR. Tevens wordt deze regelmatig gedeeld in ‘het tussendoortje’.

MR notulen van de vergadering 19-06-2019
MR notulen van de vergadering 22-05-2019
MR Jaarverslag 2018-2019
Voorgaande jaarverslagen of notulen zijn gearchiveerd door de MR en indien nodig opvraagbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de Stichting JongLeren is er ook een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  De scholen van stichting JongLeren zijn verdeeld over 3 samenwerkingsverbanden (Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde). Leden van de GMR vertegenwoordigen deze samenwerkingsverbanden. Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. De GMR bestaat uit 16 leden (8 personeelsleden en 8 ouderleden).

Zie voor meer informatie ww.jl.nu