Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide partijen vertegenwoordigen hun eigen achterban. MR leden hebben voor drie jaar zitting, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. 
De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft hierbij soms een adviserende en soms een beslissende rol.  Maar ook kunnen er actief bespreekpunten aangedragen worden vanuit de achterban. Het doel is samen te zorgen voor optimaal onderwijs. 
De Mr vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan kunt u dit per mail kenbaar maken. 

Meer informatie over MR-zaken vind je op info.wms.nl.

Samenstelling MR 

De oudergeleding bestaat uit:
Ruby Gooyer (voorzitter)
Stella Morcus (ouderlid)
De teamgeleding bestaat uit:
Hanneke Muller (leerkacht)
Barbara van Kampen (intern begeleider)

Vragen aan de MR, suggesties of iets te bespreken? Spreek ons aan of mail naar: mr.franciscus@wijwijzer.nu

Notulen
Notulen en jaarverslag vraagt u op door een mail te sturen aan de MR.
Tevens worden de besproken punten regelmatig gedeeld in ‘het Tussendoortje’.
Voorgaande jaarverslagen of notulen zijn gearchiveerd door de MR en indien nodig opvraagbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De GMR van WijWijzer werkt met een clusterverdeling conform de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Leden van de GMR vertegenwoordigen zodoende scholen vanuit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde (Aalsmeer e.o.). Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. 
Meer informatie over de GMR is te vinden op de webpagina van WijWijzer.