Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide partijen vertegenwoordigen hun eigen achterban. MR leden hebben voor drie jaar zitting, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. 
De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft hierbij soms een adviserende en soms een beslissende rol.  Maar ook kunnen er actief bespreekpunten aangedragen worden vanuit de achterban. Het doel is samen te zorgen voor optimaal onderwijs. 
De Mr vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan kunt u dit per mail kenbaar maken. 

Meer informatie over MR-zaken vind je op info.wms.nl.

Samenstelling MR schooljaar  2023 - 2024

De oudergeleding bestaat uit:
  Dhr R. (Ruby) Gooyer (voorzitter)
  Mevr. S. (Stella) Morcus (ouderlid)

  De teamgeleding bestaat uit:
  Mevrouw H. (Hanneke) Muller
  Mevrouw B. (Barbara) van Kampen

 Vragen aan de MR, suggesties of iets te bespreken? Spreek ons aan of mail naar: mr.franciscusb@jl.nu.

Notulen
Notulen en jaarverslag vraagt u op door een mail te sturen aan de MR.
Tevens worden de besproken punten regelmatig gedeeld in ‘het Tussendoortje’.

MR jaarverslag 2022-2023
notulen 14 juni 2023
notulen 18 april 2023
notulen 8 maart 2023
notulen 10 januari 2023
notulen 2 november 2022
notulen september 2022

jaarverslag 2021-2022
Het wachtwoord om de bestanden te kunnen openen, vraagt u op door een mail te sturen aan mr.franciscusb@jl.nu 

Voorgaande jaarverslagen of notulen zijn gearchiveerd door de MR en indien nodig opvraagbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De GMR van stichting Jong Leren werkt met een clusterverdeling conform de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Leden van de GMR vertegenwoordigen zodoende scholen vanuit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde (Aalsmeer e.o.). Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. De GMR bestaat uit 16 leden, verdeeld over 8 personeelsleden en 8 ouderleden.
Meer informatie over de GMR is te vinden op de webpagina https://jl.nu/gmr.