Medezeggenschapsraad

Op elke basisschool is er een Medezeggenschapsraad (MR), dat is bij wet zo geregeld. Op onze school wordt de MR gevormd door twee personeelsleden en twee ouders. MR leden hebben voor drie jaar zitting, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen.
De MR wordt betrokken bij het beleid van de school. Het doel is samen te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen. Zo overlegt de MR met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken en wordt zij geïnformeerd over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes en kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Op een aantal terreinen heeft de MR een adviestaak, maar voor sommige beslissingen is ook instemming van de MR verplicht. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor de kinderen, is instemming nodig van de oudergeleding van de MR. Bijvoorbeeld over de schooltijden of de TussenSchoolse Opvang.
Meer informatie over MR-zaken vind je op info.wms.nl.

Samenstelling MR schooljaar 2019 - 2020

  De oudergeleding bestaat uit:
  De heer I. (Ivar) Fennema (voorzitter)
  Mevrouw L. (Laura) Buil

  De teamgeleding bestaat uit:
  Mevrouw H. (Hanneke) Muller
  Mevrouw B (Barbara) van Kampen

  Klik hier voor het  meeste recente jaarverslag.
  Vragen aan de MR? Deze kun je stellen via mr.franciscusb@jl.nu.

Notulen
De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord dat kan worden opgevraagd door een mail te sturen aan de MR mailbox.

MR notulen van de vergadering 19-06-2019
MR notulen van de vergadering 22-05-2019
MR Jaarverslag 2018-2019
Voorgaande jaarverslagen of notulen zijn gearchiveerd door de MR en indien nodig opvraagbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is binnen Stichting Jong Leren een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit afgevaardigden van de 18 aangesloten scholen. Deze GMR adviseert en geeft gevraagde toestemming aan het college van bestuur ten aanzien van onderwerpen die alle 29 scholen betreffen.