FRANCISCUSFONDS              


Het Franciscusfonds is een stichting met als doel de school financieel te ondersteunen bij schoolactiviteiten en middelen waarvoor de school anderszins geen geld heeft. Hiermee kan de de schooltijd van de kinderen op De Franciscus nog educatiever en waardevoller gemaakt worden.

Op De Franciscus krijgen leerlingen van 4 tot 12 jaar primair onderwijs. Naast de door de overheid gestelde doelen willen we kinderen van De Franciscus nog meer meegeven. Net een beetje extra om alle kinderen meer gelijke kansen in de toekomst te bieden.

Naast de ouderbijdrage, kunt u ook vrijwillig een financiële donatie doen aan het Franciscusfonds. Uit dit fonds worden diverse verbeteringen van het speel-, leef- en werkklimaat in en rond onze school gerealiseerd, die vanuit rijkswege niet of nauwelijks ondersteund worden.

Zo bekostigt het Franciscusfonds elk schooljaar (enkele voorbeelden):

We streven naar een redelijke verdeling van het beschikbaar budget over de verschillende leerjaren, onderbouw en bovenbouw.

Het fonds wordt beheerd door een commissie van ouders uit de diverse geledingen. Voor vragen  kunt u mailen met het fonds; franciscusfondsbennebroek@gmail.com.
Bankrekening NL22RABO0328 1919 81
RSIN nummer 815561477


Met ingang van schooljaar 2022-2023 hebben de volgende personen zitting in het Franciscusfonds:
Annemieke Hermsen (voorzitter)
Ivar Fennema (namens de MR)
Jurjen Born (lid OV en penningmeester)
Caroline van Woudenberg (namens de OV)
Suzanne van Beek (schoolleider)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen.